Pro zákazníky

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. pro své stávající zákazníky zřídily zákaznický portál, kde je možné provést samoodečet vodoměrů, změnu odběratelské smlouvy, změnu údajů o odběrateli nebo prohlédnout vystavené faktury, zaplacené zálohy atd.

FAQZákaznický portál

Aktuálně

Informace pro zákazníky

Výpočet množství srážkových od 1. 7. 2022

Od 1. 7. 2022 je pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace a následnou fakturaci používán nový roční normálový úhrn srážek pro lokalitu Jihlava za období 1991-2020, který činí 667,7 mm – viz tento Dopis odběratelům.

číst více

FAQ

Nejčastěji kladené otázky

Kvalita pitné vody

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (dále jen SMJ) přebírají (nakupují) pitnou vodu z úpravny Hosov (ve vlastnictví SVAK Jihlavsko) a garantují, že pitná voda z veřejného vodovodu pro koncového odběratele je zdravotně nezávadná a splňuje nejpřísnější limity dané vyhláškou pro pitnou vodu.

Dalšími zdroji pitné vody jsou podzemní zdroje v příměstských částech Jihlavy (Kosov, Popice, Zborná).

Pitná voda je kontrolována analytickými metodami v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. U pitné vody se stanovuje okolo sta různých parametrů.

O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo každý spotřebitel být informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou. Na našich webových stránkách jsou veškeré rozbory (odkaz)k dispozici.

Skryto

Je v Jihlavě voda z veřejného vodovodu vhodná pro přípravu kojenecké stravy?

Limity ukazatelů pitné vody (vyhláška č. 252/2004 Sb. v platném znění) jsou stanoveny s ohledem na celou populaci, tedy včetně kojenců.

Pitná voda dodávaná vodovody v provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. tyto limity splňuje a vodu lze používat i k přípravě kojenecké stravy.

Jaká je tvrdost pitné vody z kohoutku?

Tvrdost vody znamená množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě. V oblasti provozované společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. je dodávaná pitná voda na většině území měkká (1,1-1,3 mmol/l).

Proč se někdy stane, že má voda bílé nebo rezavohnědé zabarvení a je to nebezpečné?

Bílé (mléčné) zabarvení vody je způsobeno tím, že se smíchá voda se vzduchem. K tomu může dojít například v čerpacích stanicích. Bílé zabarvení vody nemá v žádném případě vliv na její kvalitu. Stačí nechat vodu několik minut odstát a vzduch z ní postupně vyprchá, až bude opět čirá. Pokud máte na vodovodním kohoutku instalováno sítko, dbejte na jeho pravidelné čištění.

Při manipulacích na vodovodní síti nebo při dlouhodobé stagnaci vody ve vnitřních rozvodech může dojít k uvolnění usazenin v potrubí a voda z kohoutku pak může mít rezavohnědou barvu. Takto zabarvená voda není zdravotně závadná, nechte ji z kohoutku odtéct, dokud není opět čirá.

Co může zhoršit kvalitu distribuované vody u Vás doma?

Vše v podstatě závisí na kvalitě vnitřních rozvodů a na jejich řádné údržbě, za které zodpovídá vlastník nemovitosti.

Zde jsou některé příklady, co může způsobovat znečištění vody u Vás doma:

 • nepoužívané trubky a vodovodní příslušenství (staré kohoutky na zalévání, stará umyvadla atd.), kde se může držet stojatá voda a v ní pak dochází k množení bakterií
 • neudržované vodovodní baterie a filtry k nim přidávané jsou též příhodná místa pro tvorbu bakterií
 • zpětné nasátí vody je způsobeno kolísáním tlaku ve vodovodních trubkách. Voda již použitá může být nahodile nasáta a může tak způsobit znečištění veřejné vodovodní sítě
 • nefunkční zpětné klapky u praček nebo myček nádobí

Měření, fakturace a platba

Skryto

Zdá se Vám fakturovaná spotřeba vody moc velká?

Množství odebrané vody se měří fakturačním vodoměrem, umístěným na vstupu potrubí do objektu, zpravidla ve sklepě nebo ve vodoměrné šachtě. Údaje naměřené tímto vodoměrem slouží jako podklad pro fakturaci odebrané vody.

Pokud se vám zdá fakturovaná spotřeba výrazně větší než za minulé období, je třeba nejprve zvážit, zda nedošlo v uvedeném období ke změně podmínek odběru, například zvýšil se počet osob v domácnosti, v období suchého léta se zvýšila spotřeba vody na zalévání zahrady apod. Také mohl být špatně nahlášen stav vodoměru, je tedy dobré zkontrolovat, zda stav uvedený na faktuře odpovídá tomu, co jste hlásili (pokud odečet neprováděl pracovník SMJ).

Pokud se domníváte, že vodoměr měří chybně, můžete podat písemnou žádost o přezkoušení vodoměru (odkaz). Přezkoušení vodoměru bude provedeno subjektem, který je oprávněný provádět státní metrologickou kontrolu měřidel. Více v čl. VI ve Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP) – odkaz.

Zároveň doporučujeme zvážit možnost, že došlo k poruše na Vašich vnitřních rozvodech pitné vody. Můžete provést kontrolu vodoměru, který by neměl vykazovat žádný pohyb, pokud není v provozu žádný spotřebič vody. V případě, že se vodoměrné kolečko točí směrem dopředu a Vy jste si jisti, že není v provozu žádný spotřebič vody, doporučujeme Vám, obrátit se na instalatéra a nechat si prověřit vnitřní rozvody pitné vody.

Jakým způsobem mohu uhradit fakturu za vodné a stočné?

 • SIPO
 • bankovní inkaso
 • platební příkaz k úhradě
 • prostřednictvím QR kódu

Při půlročním a ročním cyklu odečtů (fakturace) je nutný zálohový způsob placení.

Podle čeho se účtuje vodné a stočné, pokud není nainstalován vodoměr?

Množství dodané pitné vody v případech, kdy není osazen vodoměr, se stanoví podle směrných čísel roční spotřeby vody uvedených ve vyhlášce č. 428/2001 Sb.

 

K zalévání zahrady a napouštění bazénu používám vodu z veřejného vodovodu, která pak neodtéká do kanalizace. Mohu požadovat úlevu na stočném?

Pokud vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebujete bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně (tzn. změřené zpravidla obchodním měřidlem na náklady odběratele) větší než 30 m3 za rok, lze slevu uplatnit. Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace se pak zjistí buď měřením, nebo odborným výpočtem podle předložených technických propočtů.

Není-li na kanalizační přípojce instalováno měření množství vypouštění odpadních vod a část objemu odebrané vody je odběratelem spotřebována bez následného vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu, je množství spotřebované vody určeno technickým výpočtem dle podmínek vyhlášky 428/2001 Sb., v platném znění – „směrná čísla“. O úlevu je třeba požádat, a to opakovaně pro každé fakturační období.

Podružný vodoměr: za účelem zohlednění množství vody odebrané, ale nevypuštěné do kanalizace při vyúčtování stočného navrhujeme odběrateli osazení vlastního podružného vodoměru pro měření vody spotřebované na zálivku. Podružný vodoměr hradí odběratel, a to včetně revizí. Odečty hlavního i podružného vodoměru budou prováděny současně. Podružný vodoměr odběratele bude stanoveným měřidlem v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění. O hodnotu registrovanou podružným vodoměrem bude ve vyúčtování ponížen objem odpadní vody vypouštěné z připojené nemovitosti do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Nejsem připojen na veřejný vodovod a mám svojí studnu, ze které beru vodu. Jak budu platit stočné, když jsem připojen na kanalizaci?

Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se množství odvedené odpadní vody pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Stočné se účtuje paušálem podle Vámi dodaných podkladů.

Jsem připojen na veřejný vodovod, ale vodu odebírám pouze ze své studny. Jak budu platit stočné?

Neodebíráte-li vodu z veřejného vodovodu, ale pouze ze studny, stanoví se množství odvedené odpadní vody pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Připomínáme, že v takovém případě je třeba dodržovat zákonné podmínky, tj. mít oddělený vnitřní rozvodný systém, aby nedošlo k propojení vody z veřejného vodovodu a lokálního zdroje.

Bydlím v činžovním domě, kdo určuje, kolik za odebranou vodu zaplatím?

Dodávka pitné vody se měří vodoměrem na patě domu pro celou nemovitost. Fakturovanou částku za vodné a stočné hradí odběratel (a/nebo vlastník nemovitosti), popřípadě jím určený plátce. Konečné rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům v nemovitosti (nájemníkům apod.) provádí přímo vlastník této nemovitosti dle platné legislativy.

Nová přípojka

Skryto

Stavím nový dům, co potřebuji ke zřízení nové vodovodní/kanalizační přípojky?

 • záměr stavebníka ve věci ověření si možnosti napojení nemovitosti na vodovod a/nebo kanalizaci v dané lokalitě. Tuto informaci poskytnou technici vodohospodářského střediska a sdělí možnosti připojení na vodovod a/nebo kanalizaci. Žadatel v této věci může také požádat o vyjádření k existenci sítí on-line.
 • stavebník si zajistí vypracování projektové dokumentace v souladu se STANDARDY STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVA, které jsou ke stažení.
 • stavebník předloží/zašle (preferováno zaslání elektronickou cestou) kompletní projektovou dokumentaci na SMJ k vyjádření včetně vyplněné, potvrzené/podepsané žádosti
 • podepsané vyjádření k dané stavbě odešle technik SMJ stavebníkovi na požadovanou adresu uvedenou v žádosti (e-mailem, poštou), případně předá osobně stavebníkovi
 • stavebník podá žádost o územní souhlas, územní rozhodnutí, záměr stavby nebo společné povolení na stavební úřad Magistrátu města Jihlavy včetně jím požadovaných dokladů
 • stavebník po obdržení příslušného správního řízení od stavebního úřadu (platnost 2 roky od zahájení stavby v období dvou let od jeho vydání) a v dostatečném předstihu před záměrem vlastní realizace stavby nové přípojky kontaktuje zákaznické centrum SMJ – předloží/zašle vydané příslušné správní řízení stavebního úřadu prokazujícího, že je stavba povolena
 • stavebník (budoucí odběratel) vyplní Přihlášku (podklad pro uzavření odběratelské smlouvy – dostupná na zákaznickém centru a ke stažení) a předá/zašle na zákaznické centrum – osobně na adrese Hruškové Dvory 123, poštou na SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Divize VI., Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava nebo e-mailem na odberatele@smj.cz
 • stavebník (budoucí odběratel) si zajistí zhotovitele na zemní práce a montáž přípojky (dle podmínek uvedených v příslušném správním řízení stavebního úřadu a podmínek uvedených ve vyjádření SMJ)
 • stavebník (budoucí odběratel) vyplní prodejní objednávku (provedení navrtání potrubí vodovodního řadu a osazení odbočení) a tuto předá/zašle na zákaznické centrum
 • navrtání vodovodního a/nebo kanalizačního potrubí provádí výhradně pracovníci SMJ
 • stavebník vyzve SMJ ke kontrole/kontrolám stavby přípojky (přípojek) technikem SMJ – dle vyjádření. Vodoměr bude osazen pouze v případě dodržení podmínek vyjádření SMJ. Případné nedostatky musí být odstraněny a jejich odstranění odsouhlaseno technikem SMJ.
 • místo provizorního odběru vody pro stavební účely – staveništní odběr (např. ze skruží za hranicí pozemků) POŽADUJEME dostatečné zabezpečit proti zámrzu, aby nedošlo k poškození vodoměru a možnému neměřenému úniku vody (variantou je objednání si jeho demontáže na „zimní období“)
 • před osazením vodoměru a zahájením dodávky pitné vody/odvádění odpadních vod stavebník (budoucí odběratel) předá SMJ geodetické zaměření přípojek/přípojky (v digitální podobě – formát .dgn V7/.dwg), či jejich částí.). U staveništní vodovodní přípojky/provizorní požadujeme zaměřit její část od napojení k vodoměru a po dokončení stavby zaměření zbylé části (např. při prodloužení do RD včetně přemístění vodoměru).
 • předání geodetického zaměření e-mailem: na adresu voda@smj.cz nebo kokejl@smj.cz nebo osobně: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., divize VI., provozovna Hruškové Dvory 123 – kancelář 2.223 – Ing. Karel Kokejl; případně kancelář 222 (na vyžádání možno písemně potvrdit převzetí), nebo poštou: na adresu SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., divize VI., Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava.
 • budoucí odběratel vyplní a předá na zákaznické centrum prodejní objednávku na osazení vodoměru
 • pracovnice zákaznického centra SMJ zpracuje Smlouvu na dodávku pitné vody/odvádění odpadních vod a odešle/předá odběrateli k podpisu
 • pracovníci SMJ střediska pitná voda osloví odběratele a domluví se na termínu osazení vodoměru dle stanovených parametrů

Může mi vybudovat vodovodní a kanalizační přípojku jiná firma než vaše a za jakých podmínek?

Stavbu vodovodní nebo kanalizační přípojky může provést jiná autorizovaná stavební společnost, musí být ovšem dodrženy všechny technické podmínky uvedené ve vyjádření k projektové dokumentaci, které vydá SMJ před zahájením stavby. V případě, že stavbu provádí jiná stavební firma, je nutné informovat techniky vodohospodářského střediska (odkaz), které povinně dohlíží na realizaci samostatné přípojky (trasa, uložení, obsyp, materiál). Samotné napojení na veřejný vodovod nebo kanalizaci musí provádět pracovníci příslušného střediska, stejně jako osazení vodoměru.

Co budu platit v případě, že si objednám výměnu nebo rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky?

Vlastnictví vodovodní nebo kanalizační přípojky řeší zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Přípojka je majetkem vlastníka nemovitosti, ten také při její výměně či rekonstrukci hradí celou stavbu i s napojením na veřejný vodovod či kanalizaci, tzn. veškeré náklady se stavbou spojené, jako materiál, práce, doprava apod.

Vodoměry

Skryto

Co mám dělat v případě poškození vodoměru?

V případě poškození vodoměru se neprodleně obraťte na středisko pitná voda. Pracovníci střediska pak posoudí závažnost poškození vodoměru a přistoupí případně k jeho výměně či opravě. Výměnu nebo opravu vodoměru kvůli mechanickému nebo tepelnému poškození hradí odběratel – vlastník připojené nemovitosti.

Může mi vyměnit nebo osadit vodoměr jiná firma než vaše?

Fakturační vodoměr nemovitosti je majetkem statutárního města Jihlavy a jeho osazení nebo výměnu mohou provádět pouze pracovníci SMJ.

Co mám dělat, pokud mám nyní vodné a stočné účtované paušálem a chci od Vás osadit vodoměr?

Obraťte se na středisko pitná voda, které posoudí technické možnosti osazení vodoměru a potřebné úpravy na vodovodní přípojce. V případě kladného stanoviska vyplníte objednávku na osazení vodoměru.

Kdy se dělají odečty vodoměru?

Stav vodoměru odečítají pracovníci SMJ zpravidla jednou za rok u odběratelů z řad fyzických osob (frekvence odečtů, resp. fakturace je dána v odběratelské smlouvě. Může být měsíční, čtvrtletní, pololetní anebo roční). Vlastník nemovitosti (odběratel) musí zajistit zaměstnancům SMJ bezproblémový přístup k vodoměru. Každý pracovník SMJ má u sebe služební průkaz, který je povinen na požádání předložit. Jen ve výjimečném případě, nemůže-li být odběratel v době odečtu přítomen, může nahlásit stav vodoměru vyplněním a odesláním tiskopisu o stavu vodoměru, který na místě zanechají zaměstnanci SMJ, telefonicky na 704 641 510, e-mailem na odberatele@smj.cz nebo přes zákaznický portál. Alespoň jednou ročně však musí odečet pro kontrolu provést zaměstnanec SMJ.

Mám se starat o výměnu vodoměru a platím za to něco?

Pravidelné kontroly a výměny vodoměrů zajišťují pracovníci SMJ, v souladu s příslušnými metrologickými předpisy. Každý vodoměr musí mít úřední ověření, před skončením platnosti tohoto úředního ověření pracovníci SMJ vodoměr vymění, tato výměna je bezplatná.

Odběratel hradí výměnu vodoměru pouze v případě, že je nutné vyměnit nefunkční prvek vodoměrné sestavy (ventil, zpětnou klapku, filtr apod.), která je součástí přípojky a tedy v majetku vlastníka nemovitosti. Výměnu nebo opravu vodoměru hradí odběratel i v případě, kdy došlo k jeho mechanickému nebo tepelnému poškození či k poškození plomby.

Poruchy a havárie

Skryto

Kam mám nahlásit případnou havárii vodovodního nebo kanalizačního řadu?

V případě havárie na veřejném vodovodu nebo kanalizaci, při problémech s tlakem či kvalitou pitné vody volejte dispečink na telefonním čísle 704 641 500, kde je nepřetržitá služba 24 hodin denně. V pracovní době využijte kontakty na střediska pitné nebo odpadní vody.

V případě, že Vám neteče pitná voda, nejdříve ověřte, zda není porucha na vnitřním rozvodu vody. V bytových domech je třeba ověřit, zda není zavřený hlavní přívod do domu, z důvodu nějaké opravy v jiném bytě.

Co mám dělat, když mám poruchu na vnitřním rozvodu vody nebo na vnitřní kanalizaci v domě?

Pokud máte poruchu na vnitřním rozvodu vody nebo na vnitřní kanalizaci v domě, obraťte se prosím na jakoukoli odbornou instalatérskou firmu. SMJ nezajišťuje opravy na vnitřních rozvodech v domě.

Co budu platit případě, že mám poruchu na vodovodní přípojce?

SMJ hradí bodovou opravy té části přípojky, která je umístěna na veřejném prostranství, náklady na opravy ostatních částí přípojky, případně její výměnu (rekonstrukci) hradí vlastník připojené nemovitosti.

Jak je to s náhradním zásobováním v případě havárií na vodovodním řadu?

V případech náhlého omezení či přerušení dodávky pitné vody, vzniklých především z důvodů havárie na vodovodním potrubí, případně přerušením dodávky elektrické energie do čerpacích stanic či vodojemů, se pracovníci SMJ snaží závadu co nejrychleji odstranit tak, aby dodávka pitné vody byla co nejrychleji obnovena. Náhradní zásobování zajišťuje SMJ v mezích technických podmínek a možností v daném území, podle závažnosti a doby trvání havárie (přerušení dodávky vody) a podle počtu dotčených odběratelů.

Co mám dělat, když špatně odtéká kanalizace, resp. se splašky vrací do domu?

V případě, že Vám špatně odtékají splašky, zjistěte si, zda není ucpaný vnitřní kanalizační rozvod. Pokud je v pořádku, pak se obraťte na středisko odpadní voda, jehož pracovníci následně posoudí technický stav kanalizační přípojky a navrhnou možná technická řešení.

Vodné a stočné

Skryto

Jak se určuje cena vody?

Výpočet vodného a stočného se řídí platnou legislativou, dále pak dle Smlouvy o pachtu a provozování VaK pro veřejnou potřebu uzavřené mezi SMJ a vlastníkem VaK městem Jihlava. Cena vodného a stočného je navíc věcně usměrňovaná podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Sazby vodného a stočného na následující rok schvaluje obvykle na svém posledním zasedání v daném roce zastupitelstvo města Jihlavy.

Za co se platí vodné a za co stočné?

Vodné je úplata za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je umístěn na vstupu potrubí do objektu. Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se spotřeba pomocí směrných čísel potřeby vody.
Stočné je úplata za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě. U zdrojů mimo veřejný vodovod (studna, soukromé vodovody) se množství odvedené vody stanovuje měřením či z výpočtů na základě předložených technických materiálů.

Proč jsou ceny vodného a stočného vysoké a stále rostu?

Cena vodného a stočné nezahrnuje jen náklady na samotné provozováním VaK (údržba, opravy poruch, nákup energií atp.). Zásadní položkou vodného a stočného je výše pachtovného, které SMJ zaplatí vlastníkovi VaK městu Jihlava. Další položka, která má přímý vliv na výši vodného, je cena vody převzaté od SVAK Jihlavsko, který vlastní úpravnu vody Hosov. I přesto máme levnější vodné a stočné než SVAK Jihlavsko.

Kdo platí za srážkovou vodu?

Platba za odvedení srážkových vod do veřejné kanalizace se vztahuje na plochy nemovitostí, které slouží k převážně komerčním účelům. Poplatky za ně se počítají z velikosti plochy střechy a ostatních ploch, které jsou odkanalizované do veřejné kanalizační sítě.

U nemovitostí, které slouží k trvalému bydlení a na domácnosti, se za odvedení srážkových vod neplatí.

Změna odběratele

Skryto

Chci prodat nemovitost, jak mám postupovat při přehlášení odběratele?

Změnu odběratele a/nebo vlastníka, resp. změnu smlouvy při prodeji či nákupu nemovitosti lze provést osobně na zákaznickém centru – odkaz nebo vyplněním tohoto formuláře – odkaz, který odešlete na e-mail odberatele@smj.cz (odkaz). Na základě údajů uvedených v tomto formuláři bude provedeno konečné vyúčtování původnímu odběrateli a po jeho uhrazení bude novému odběrateli zaslána smlouva o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadní vody. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kdy jeden obdrží odběratel a druhý SMJ. Vlastnictví nemovitosti ověřujeme v katastru nemovitostí. Údaje o právnických osobách se ověřují v obchodním rejstříku.

Odběratelem se rozumí většinou majitel nebo nájemce celého objektu (např. činžovního domu, rodinného domu atd.). Pokud se tedy mění pouze majitel bytové jednotky (např. při prodeji bytu) a ne majitel objektu, odběratel zůstává stejný a tuto změnu není třeba hlásit.

V případě přihlašování nového odběrného místa (např. novostavby) se obraťte na naše zákaznické centrum – odkaz, kde vyplníte Přihlášku k uzavření odběratelské smlouvy (odkaz) a obdržíte pokyny k dalšímu postupu.

Jaké údaje po odběrateli SMJ požaduje?

SMJ po doběrateli požaduje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro provedení vyúčtování za služby související s dodávkou pitné vody a/nebo odváděním odpadní vody u příslušné nemovitosti a vyhotovením platebního dokladu (faktury). Tyto údaje jsou obsažené ve dvou formulářích – Přihláška k uzavření odběratelské smlouvyPodklad pro změnu odběratelské smlouvy.

Mám SMJ oznámit i změnu příjmení, telefonu, e-mailu, korespondenční adresy apod.?

Veškeré změny údajů, které jsou uvedeny v odběratelské smlouvě, nezapomeňte oznámit SMJ. Změnu lze nahlásit osobně na zákaznickém centru – odkaz, telefonicky – odkaz, e-mailem na odberatele@smj.cz nebo přes kontaktní formulář – odkaz.

Ostatní

Skryto

Na koho se obrátit, když potřebuji vyvézt septik nebo jímku?

Obraťte se na vedoucího střediska odpadní voda, které zajišťuje na základě objednávky vyvážení odpadních vod na centrální ČOV Jihlava.

Může mi SMJ zavřít vodu? Kdy mi hrozí zavření vody?

Dle zákona č. 274/2001 Sb. je dodavatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

 • při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
 • nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
 • neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce, vodoměru nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace,
 • bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
 • neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
 • při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
 • v případě prodlení odběratele s placením vodného a stočného podle sjednaného způsobu úhrady delšího než 30 dnů

Mohu vypouštět srážkové vody do kanalizace, když v místě není oddílná kanalizační soustava?

Při vypouštění srážkových vod je třeba se řídit podmínkami danými ve vyjádření SMJ k projektové dokumentaci stavby kanalizační přípojky. Pokud to tyto podmínky umožňují, lze vypouštět do kanalizace i srážkové vody, když v místě není oddílná kanalizační soustava.

Jakým způsobem se účtuje odvádění srážkových vod?

Pokud je srážková voda odváděna do veřejné kanalizace, považuje se za vodu odpadní a musí být ve smlouvě na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací uveden výpočet množství srážkových vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu se povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu nevztahuje na:

 • plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných
 • plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce
 • zoologické zahrady
 • veřejná a neveřejná pohřebiště
 • plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Množství srážkových vod se stanoví podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb. na základě velikosti plochy, ze které srážková voda odtéká (střechy, zpevněné plochy, plochy s vegetací) a dlouhodobého průměrného ročního srážkového normálu. Dále lze množství srážkových vod stanovit měřením.

Průměrný roční srážkový úhrn je stanoven od Českého hydrometeorologického ústavu na základě jejich dlouhodobého sledování srážek v jednotlivých lokalitách.

A na základě dodaných údajů je vypočteno množství srážkové vody za rok. Cena za 1 m3 = stočné na daný rok.

Kdo je vlastníkem vodovodů a kanalizací?

Vlastníkem veřejných vodovodů a kanalizací, které provozují SMJ je statutární město Jihlava.

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Havlíčkova 218/64
586 01 Jihlava
www.smj.cz

IČ: 60727772
DIČ: CZ60727772

PROVOZOVNA DIVIZE

Hruškové Dvory 123
586 01 Jihlava
voda@smj.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Hruškové Dvory 123
586 01 Jihlava
odberatele@smj.cz

Po 7 – 15 hod
Út  7 – 15 hod
St  8 – 16 hod
Čt  7 – 15 hod
Pá 7 – 14 hod