Kvalita vody

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. přebírají pitnou vodu z úpravny Hosov (kterou provozuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) a garantují, že pitná voda z veřejného vodovodu pro koncového odběratele je zdravotně nezávadná a splňuje nejpřísnější limity dané vyhláškou pro pitnou vodu.

Dalšími zdroji pitné vody jsou podzemní zdroje v příměstských částech Jihlavy.

Pitná voda je kontrolována analytickými metodami v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. U pitné vody se stanovuje okolo sta různých parametrů.

O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo každý spotřebitel být informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou. 

Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se buď o komunální odpadní vodu, která vzniká každodenní lidskou činností - pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků apod., či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Odpadní voda je odváděna pomocí kanalizací na čistírny odpadních vod. Před vypuštěním do recipientu, musí být vyčištěna.