Kvalita vody

O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo každý spotřebitel být informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou. Pro lepší orientaci jsou jednotlivé rozbory pitné vody umístěny přímo v mapě provozované oblasti.

Analýzy jsou prováděny Zdravotním ústavem, pracovištěm Jihlava, centrum hygienických laboratoří.

Chemické látky a chemické směsi použité na úpravu vody pro město Jihlava a samotnou úpravu vody zajišťuje VODARENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. divize Jihlava. Chemické látky a chemické směsi použité na úpravu vody pro obce Popice, Kosov a Zborná zajišťuje společnost SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Na lokalitě Kosov je zpracováno posouzení rizik. Na ostatních provozovaných lokalitách průběžně shromažďujeme podklady pro zpracování posouzení rizik.

Rozbory pitné vody

Pitná voda

Pitná voda z úpravny Hosov a podzemních zdrojů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví stanoví, že „pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.“

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, pak doplňuje, že „pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví.“ Tato vyhláška je plně harmonizována s evropskou Směrnicí Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

Pitná voda je kontrolována analytickými metodami v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. U pitné vody se stanovuje okolo sta různých parametrů.

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. přebírají pitnou vodu z úpravny vody Hosov (kterou provozuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) a garantují, že je pitná voda z veřejného vodovodu pro koncového odběratele zdravotně nezávadná a splňuje nejpřísnější limity dané vyhláškou pro pitnou vodu.

Dalšími zdroji pitné vody jsou podzemní zdroje v místních částech Jihlavy – Kosov, Popice a Zborná.

Seznam používaných chemikálií je uložen u odborného zástupce provozovatele.

Odpadní voda

Odpadní voda a čistírny odpadních vod

Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se buď o komunální odpadní vodu, která vzniká každodenní lidskou činností – pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků apod., či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Příslušné pojmy, týkající se odpadních vod jsou podrobně vysvětleny v nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Odpadní voda je odváděna splaškovou nebo jednotnou kanalizací na příslušnou čistírnu odpadních vod, kde musí být vyčištěna a poté je vypuštěna do recipientu. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. provozují čistírnu odpadních vod pro město Jihlava v Hruškových Dvorech. A dále čistírny odpadních vod v místních částech Jihlavy – Henčov, Heroltice a Vysoká.

Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod, které splňují Kanalizační řád a jeho nedodržení může způsobit značné problémy v kanalizační síti a rovněž na samotné čistírně odpadních vod. Kanalizační řád je schvalován rozhodnutím vodoprávního úřadu dle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění prováděcích předpisů a stanovuje mimo jiné nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod a další podmínky pro vypouštění odpadních vod do stokové sítě.

Do kanalizační sítě nesmí vniknout následující látky, které je nutno likvidovat prostřednictvím příslušných předpisů:

 • látky radioaktivní, látky ropné
 • látky infekční a karcinogenní
 • látky omamné a hořlavé
 • jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
 • biologicky nerozložitelné tenzidy
 • organická rozpouštědla, chemikálie a další nebezpečné látky
 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje
 • zbytky čisticích prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • obsah baterií, ropné látky
 • a další chemické látky
 • průmyslová a statková hnojiva, zeminy
 • silážní šťávy
 • látky působící změnu barvy vody
 • neutralizační kaly
 • hygienické potřeby
 • léky
 • biologický odpad
 • odpady z kuchyňských drtičů,
 • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností)

 

Všechny výše zmíněné substance ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů, kteří mohou přenášet různá infekční onemocnění. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek a může vést až k naprostému ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, mohou zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod, stejně jako další vláknité substance (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání. Provoz čistírny odpadních vod může také výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy, které jsou při čištění odpadních vod, zcela zásadní.

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Havlíčkova 218/64
586 01 Jihlava
www.smj.cz

IČ: 60727772
DIČ: CZ60727772

PROVOZOVNA DIVIZE

Hruškové Dvory 123
586 01 Jihlava
voda@smj.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Hruškové Dvory 123
586 01 Jihlava
odberatele@smj.cz

Po 7 – 15 hod
Út  7 – 15 hod
St  8 – 16 hod
Čt  7 – 15 hod
Pá 7 – 14 hod